ترند

هشتگ‌های داغ

هشتگ‌های داغ هر ۳۰ دقیقه بر اساس توییت‌های ۸ ساعت قبل بروزرسانی خواهند شد و شما از طریق api به بیست هشتگ داغ ۸ ساعت گذشته بر اساس تعداد توییت و ریتوییت و وضعیت تغییرات آن‌ها دسترسی خواهید داشت.

به این منظور شما باید درخواستی GET به صبارسانه با هدر توکن خود ارسال کنید، پاسخ این درخواست در قالب جیسون خواهد بود.

get
ترند

https://api.sabamedia.info/v2/trend/all/
این درخواست هشتگ‌های داغ را در اختیار شما قرار می‌دهد
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
کلید توکن اختصاصی
Response
200: OK
درخواست به درستی پاسخ داده شده است time: زمان GMT آخرین بروزرسانی time_ir: زمان به وقت تهران آخرین بروزرسانی timestamp :timestamp آخرین بروزرسانی hashtags: آرایه‌ای شامل ۲۰ آیتم که هر آیتم یک دیکشنری با کلیدهای زیر است: text: متن هشتگ count: تعداد توییت و ریتوییت در بازه ۸ ساعت گذشته status: وضعیت تغییر نسبت به بروزرسانی قبل در قالب یکی از این اعداد: 1: افزایش 0: بدون تغییر 1-: کاهش
{
'time': 'Fri, 21 Jun 2019 23:47:28 GMT',
'time_ir': '1 تیر - 4:17',
'timestamp': 1561153648.002262,
'hashtags': [
{
'count': int,
'status': int,
'text': string
}, ...
]
}
400: Bad Request
یک پارامتر ضروری در درخواست نیست
{'message': 'Bad Request, Required parameter is missing https://doc.sabamedia.info'}
401: Unauthorized
توکن شما معتبر نیست
{'message': 'Unauthorized token, contact with info@sabamedia.info'}
404: Not Found
به مسیر نادرست درخواست داده‌اید
https://api.sabamedia.info/v2/trend/all/
500: Internal Server Error
خطایی در سرور رخ داده است وضعیت سرویس را بررسی کنید status.sabamedia.info
{'message': 'Internal Server Error'}
503: Service Unavailable
سرویس بطور کلی از دسترس خارج است وضعیت سرویس را بررسی کنید status.sabamedia.info
service temporarily unavailable