نمونه کد

نمونه کدهای مثالی در زبان‌های مختلف

شما می‌توانید نمونه کد خود را برای قرار گرفتن در این بخش به info@sabamedia.info ارسال کنید

Talk is cheap. Show me the code.

Linus Torvalds

Python 3

#!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import requests
try:
header = {'Authorization': 'a1c3a8c466b68996a2196bb87de343f9'}
request = requests.get('https://api.sabamedia.info/v2/trend/all/', headers=header)
request_json = request.json()
except Exception as err:
print(err)
if request.status_code == 200:
print(request_json['time'])
print(request_json['time_ir'])
print(request_json['timestamp'])
for item in request_json['hashtags']:
print(item['text'] + ' :: ' + str(item['count']) + ' :: ' + str(item['status']))
else:
print(request.status_code)
print(request_json)